🥇 คำสงวนสิทธิ์ - ใบรับรอง SSL ราคาถูก - SSLPOINT

คำสงวนสิทธิ์

Octanius (HK) Limited ต่อไปในที่นี้ให้เรียกว่า “SSLPOINT”, “SSLPOINT.COM” หรือ “Octanius” ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และการให้บริการของเว็บไซต์ หรือ “ไซต์” นี้ได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ โดยการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของคำสงวนสิทธิ์นี้ และขอเพิกถอนสิทธิ์หรือการเรียกร้องใด ๆ ในอนาคตที่อาจดำเนินการกับ SSLPOINT

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์เป็นทรัพย์สินของ SSLPOINT หรือของผู้ลงโฆษณา ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณสามารถดาวน์โหลด แสดง แก้ไขรูปแบบ และสั่งพิมพ์เนื้อหาของ SSLPOINT ที่ได้รับทางไซต์เพื่อใช้งานส่วนตัวได้ต้องโดยไม่มีความประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ยกเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ส่วนเนื้อหาของผู้ลงโฆษณา ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตใน SSLPOINT อาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ส่งต่อ จัดจำหน่าย เผยแพร่ ขาย ตีพิมพ์ หรือส่งสัญญาณเนื้อหาที่ได้รับผ่านไซต์ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลอื่นในบริษัทหรือองค์กรเดียวกันโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SSLPOINT

เราและผู้ลงโฆษณาของเรา ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาต เปิดเว็บไซต์ SSLPOINT และให้บริการต่าง ๆ ตามสภาพที่เป็นอยู่ และโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเงื่อนไขไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือแสดงเป็นนัย เราและผู้ลงโฆษณาของเรา ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาต ขอปฏิเสธการรับประกันชื่อ ความสามารถในการใช้ประโยขน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และการรับประกันการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในบางมลรัฐไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันที่บอกเป็นนัย ดังนั้นคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้อาจใช้กับคุณไม่ได้ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายบางประการแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ซึ่งแตกต่างกันไปตามมลรัฐต่าง ๆ

โดยการไม่จำกัดข้อความต่อไปนี้ SSLPOINT ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ บริษัทของคุณอันเป็นผลต่อเนื่อง หรือความเสียหายจากการรับโทษ โดยวิธีพิเศษ หรือการสูญเสียกำไร หรือค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการใช้งานไซต์นี้ หรือจากสินค้า หรือการให้บริการใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดการรับประกัน หรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าความรับผิดชอบนั้นได้รับการยืนยันในสัญญา หรือการละเมิดสิทธิ์ (ซึ่งรวมถึงการละเลยและการรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดต่อผลิตภัณฑ์) และไม่ว่าคุณได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสีย หรือความเสียหายแล้วหรือไม่ก็ตาม ณ ที่นี้ ทุกฝ่ายขอเพิกถอนสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามที่จะทำให้แต่ละฝ่ายได้รับความเสียหายและไม่ได้รับการชดเชยที่เพียงพอจากข้อยกเว้นต่าง ๆ เหล่านี้

คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการอาจโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของ SSLPOINT ได้ และยอมรับว่า SSLPOINT อาจให้ความร่วมมือ หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ค้าเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับคุณ อย่างไรก็ตามคุณยอมรับและตกลงว่า SSLPOINT ไม่เคยแสดงหรือให้การรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบุคคลที่สาม หรือ SSLPOINT ต้องรับผิดชอบต่อตัวคุณหรือต่อบุคคลที่สามจากการเรียกร้องที่เกิดจากความเกี่ยวข้องกันของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการดังกล่าวของบุคคลที่สาม คุณจึงขอสงวนสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามในการเรียกร้องใด ๆ จาก SSLPOINT ที่เกี่ยวเนื่องกันกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบุคคลที่สามไว้ ณ ที่นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด